ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Festtimes Productions – Hozák Attila EV. (a továbbiakban a Programszervező) által szervezett és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített programokon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Programszervező és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Programszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.

A Programszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a https://festtimes.hu, oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható, valamint megtalálható a Programszervező irodájában (2800 Tatabánya, Réti u. 82/2.), és rendezvények információs pontjain.

 1. A PROGRAMSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI
 2. Programszervező adatai

1.1. Programszervező teljes neve: Festtimes Productions – Hozák Attila EV.

1.2. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti u. 82/2.

1.3. Programszervező engedélyszáma: 5747515/Tata

1.4. Programszervező adószáma: 48766021-1-31

 1. Programszervező által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Rendezvények köre

2.1. Szabadtéri és zárttéri színpadi előadások

2.2 Egyéb a Programszervező által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 2. Programszervező: az I.1. pontban meghatározott vállalkozó.
 3. Rendezvény/Rendezvények: a Programszervező által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2. pontban meghatározott eseményeken biztosított programok és szolgáltatások összessége.
 4. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Programszervező, Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.
 5. Jegy: a Programszervező által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.
 6. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Programszervező által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, részvételi jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Programszervező tulajdonában álló igazolás, amely – a VI. rész 2. pontja szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.
 1. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
 2. Termék: a Programszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.
 1. Közreműködő: a Programszervező alvállalkozója vagy megbízottja.
 2. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Programszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély vagy szervezet.
 3. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
 4. Beléptetési és ellenőrzési folyamat: az az előzetes vagy a belépést közvetlenül megelőző folyamat, amelynek során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül hozzárendelésre.
 5. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Programszervezőtől megvásárló személy.

III. ÁSZF HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Programszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A Programszervező, Sajtó, Közreműködők és a Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
 1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Programszervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Programszervező a Látogatót a változásokról internetes oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.
 3. A Jegy átvételével a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.
 1. A Látogató a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Látogatótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben korábban nem volt jegybirtokos, a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetés, Ellenőrzés megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Látogató – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
 1. Az a Látogató, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi Látogató jutott hozzá jogszerűtlenül – a IV. rész 2.5 pontjában írt Beléptetés, ellenőrzés folyamat megkezdésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Programszervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Programszervező velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.
 1. JOGVISZONY JELLEGE
 2. A Programszervező a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott  rendezvényen / Rendezvényeken nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás, stb.) igénybe vételére.
 1. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken nyújtásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Programszervező, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a Programszervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Programszervező a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a Programszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.
 1. JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS
 2. Jegytípusok

1.1. Jegy és karszalag: A karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt a Programszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Programszervező nem pótolja vagy cseréli.

 1. Jegyvásárlás

2.1. A Rendezvényeken a Jegyvásárlás személyesen a beléptető kapuknál elhelyezett jegyértékesítési pontoknál, készpénzben, SZÉP illetve bankkártyával lehetséges, vagy előzetesen online módon bankkártyával.

2.2. Eltérés a személyekben

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval vagy más Látogatók nevében is vásárol, Rendezvény feltételezi, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban szereplő Látogató (k) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja, a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a szerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt.

2.3. Árváltozás

A Programszervező a Jegyekre vonatkozóan fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú átváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.

2.4 Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat Programszervező saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Programszervező vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza a jegyhez történő hozzájutás információját. Amennyiben a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Programszervező azokat a megadott email-címre a

Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.

Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Programszervező általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Programszervező felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [ QR-kód ] tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet. A Programszervező a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy vagy több karszalagot, illetve a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges.

A Látogató felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A Programszervező kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetési, ellenőrzési folyamat megtörténtéig bemutatóra szólnak, és csak a Beléptetési, Ellenőrzési folyamat befejezésekor kerülnek nevesítésre, azaz adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelésére csak a Beléptetési, ellenőrzési folyamat során kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Programszervező a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Programszervező adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz már a Beléptetési, ellenőrzési folyamatot megelőzően meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Programzervező, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés. A Programszervező felhívja a figyelmet, hogy az ilyen Szerződéses partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmaz, amely ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti.

2.5. Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a Programszervező vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

2.6 A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A Jegy és a Programszervező által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetési, ellenőrzési folyamat megtörténtéig szabadon átruházhatók, míg a nem a Fesztiválszervező, hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a Programszervező ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Programszervező kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

Amennyiben a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetési, ellenőrzési folyamat elvégzésére előzetesen kerül sor, úgy a kapcsolódó Jegy csak azt követően ruházható át, hogy az előzetes Beléptetési, ellenőrzési folyamatot elvégző személy – amennyiben erre a Fesztiválszervező lehetőséget ad – a Beléptetési, ellenőrzési folyamatot törli, feltéve, hogy a Jegy karszalagra váltására még nem került sor.

2.7  Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkülmegszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Programszervező kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Programszervező által egyedileg meghatározható speciális eseteket.

2.8 Szavatosság, felelősségi kérdések

2.8.1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Programszervező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Látogató és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Programszervezőtől szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Programszervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

2.8.2. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Programszervező kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

2.8.3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Programszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Programszervező különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

2.8.4. A jelen ÁSZF alapján a Fesztiválszervező és a Látogató közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 1. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN
 2. A jogviszony jellege

A Programszervező a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

Adott Rendezvény – összhangban az I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és a Programszervező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Programszervező, mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Programszervező nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Programszervező nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Programszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

 1. Beléptetés, ellenőrzési folyamat

2.1 A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek jogosultak belépni.

Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A karszalagot a Programszervező azon személy részére adja ki az adott Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, aki az adott Jegy tekintetében a Beléptetés, ellenőrzési folyamatot ekkor vagy a Rendezvényt megelőzően sikeresen elvégezte. A Beléptetés, ellenőrzési folyamat során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül rendelésre, és a Programszervező a karszalagot csak ezen személy részére adhatja ki.

A Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőző Beléptetés, ellenőrzési folyamat során a Fesztiválszervező a Jegyet a beléptetési folyamat alkalmával rendeli meghatározott természetes személyhez. Ennek keretében a Programszervező a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat során – ha az nem a belépést közvetlenül megelőző Beléptetés, ellenőrzési folyamattal azonos módon történik – a jegybirtokos a Programszervező által erre a célra rendszeresített felületen rendeli a Jegyet meghatározott természetes személyhez, és a Programszervező által kért személyes adatokat ő maga adja meg, a Programszervező pedig rögzíti, tárolja és kezeli azokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Amennyiben az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat céljára a Programszervező által rendszeresített felület rendelkezésre áll, a Programszervező az érintett Jegyvásárlókat külön emailben tájékoztatja, ezen felül a lehetőség megnyílásakor tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

A Beléptetés, ellenőrzési folyamat elvégzésére az a személy jogosult, aki az adott Jegyhez kapcsolódó igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja a Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, vagy előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat esetén azt először felhasználja.

Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy a jelen pont előző részében írt Beléptetés, ellenőrzési folyamat folyamatnak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Programszervező jogosult a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni, és megtagadni a Jegy karszalagra való átváltását és a belépést a Rendezvényre. A Programszervező felhívja a figyelmet, hogy a Jegy karszalagra való átváltása során a Jegy bemutatását bármikor kérheti, ezért előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat esetén is változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. Amennyiben a jegybirtokos a Beléptetés, ellenőrzési folyamatot előzetesen végezte el, úgy a Jegy karszalagra való átváltásakor vagy amennyiben már karszalaggal rendelkezik, a Rendezvényre történő első belépéskor köteles személyazonosságát az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat során használt személyazonosító okmányának bemutatásával igazolni.

Amennyiben az online vásárolt Jegy tekintetében a jegybirtokos az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamatot nem végzi el, úgy a Programszervező fenntartja a jogot arra, hogy az érintett Jeggyel a Beléptetés, ellenőrzési folyamat elvégzésére csak az erre kijelölt jegybeváltási pontokon legyen lehetősége, amely esetben a beléptetés hosszabb időt vehet igénybe.

Amennyiben a Beléptetés, ellenőrzési folyamat folyamatot meghatározott rendezvények esetében kötelezően előíró, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a fentiektől eltérően szabályozza, úgy a hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók. A Programszervező azon Rendezvényei esetében, amelyek nem esnek a hivatkozott törvény hatálya alá jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen pontban írt eljárások alkalmazását.

Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés vagy ellenőrzés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Programszervező nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Programszervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Programszervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

A Programszervező fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Programszervező által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Programszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Programszervező nem pótolja vagy cseréli.

A Programszervező fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Programszervezővel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül.

A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény területére, alkoholmentes italból Látogatókként legfeljebb 1 literes műanyag palackban palackozott víz, üdítő vihető be, az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén, bármilyen mennyiség bevihető a Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.

2.2. A Rendezvények területére a Programszervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

2.3. A Programszervező fenntartja magának jogot arra, hogy a Rendezvények gyermekek általi tátogatására vonatkozóan egyedi döntést hozzon, amelyről online felületein előzetesen és a Rendezvény bejárataiban helyben is tájékoztatja a Látogatókat. A 12. (tizenkettő) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú kísérővel léphetnek be.

2.4. A Rendezvények területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak Látogatónak minősülő gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvények területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával feltételekkel léptethető be.

A fentiek megléte a Rendezvények bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. Az elveszett házi kedvenc tartásával felmerülő minden költséget a gazda köteles megtéríteni. Azon elveszett állatokat, melyekért gazdájuk a megtalálástól számított 8 (nyolc) órán belül nem jelentkezik, az állategészségügy elszállítja a Rendezvényekről. A Programszervező fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak adott Rendezvényre történő behozatalát.

 1. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenkettedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Programszervező, valamint a Programszervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Programszervezővel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Programszervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

3.3. A Rendezvények területén a Programszervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a törvény bünteti.

3.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).

3.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

3.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.

3.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandóak a Rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.

 1. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 1. Elveszett tárgyak

Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvények tartama alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően a Fesztiválszervező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

 1. Biztonság

A Rendezvények területén a Programszervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik.

 1. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal e szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a Jegy a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 1. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

8.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a Programszervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. A Programszervező szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, amennyiben más, e szabályzatban és egyéb jogszabályban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, stb. A Rendezvények időpontját a Programszervező jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.
 1. A Programszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, tovább- fejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben e módosítások, átalakítások vagy tovább-fejlesztések kapcsán.
 1. A Programszervező jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Programszervezővel szemben.
 2. A Programszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, a Programszervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Rendezvények területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg. A Programszervező felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.
 3. A Programszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére használhatja, veheti igénybe. A Programszervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
 4. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, a Programszervező nem vonható felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Programszervezővel szemben.
 1. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges.
 2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Programszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.
 3. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Programszervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.
 4. A Programszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Programszervező bármely Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.
 5. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Programszervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Programszervező felelősségi körébe, mivel a Programszervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
 6. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Programszervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.
 1. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Programszervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Programszervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

VIII. SZANKCIÓK

 1. A Programszervező a jogviszonyt adott Rendezvény vagy mindazon Rendezvények tekintetében, melyek vonatkozásában a Látogató Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi.
 2. A Prograszervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Látogatóval szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljes körű (Programszervező által szervezett összes Rendezvényre) eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Programszervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.
 3. Programszervező a jegyhamisítók és a hamisításban Közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.
 1. ADATVÉDELEM
 2. A Programszervező jogosult a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Programszervező különösen jogosult

1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak kiszolgáltatni;

1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.

 1. A Programszervező a személyes adatokat kizárólag az általa nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Programszervezőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.
 2. A Programszervező kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Programszervező az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
 3. A Programszervező tiszteletben tartja és védi a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel.
 4. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Programszervező a Látogató személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
 5. A Programszervező vállalja, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
 6. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.
 7. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Programszervező mérleges nélkül köteles megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.
 1. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK
 2. A Programszervező weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Programszervező Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Programszervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Programszervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.
 4. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Programszervezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Programszervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Programszervező korlátozás nélkül jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 1. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Programszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Programszervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
 2. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.
 1. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Programszervező által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Programszervező és a Látogató kikötik a Programszervező székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.
 2. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs pont munkatársai várják a Programszervező részéről, továbbá a honlapján (https://festtimes.hu) és email címén (info@festtimes.hu) a bejelentést.
Tatabánya, 2024-06-16